Información

A convocatoria 2020 deste programa de axuda á innovación no comercio local amplía os fondos dispoñibles e as liñas de subvención co fin de promover cambios positivos que permitan afrontar os desafíos do futuro e contribuír á reactivación económica.

Ata 300.000 € en axudas

á reactivación económica para financiar xuros dos préstamos e liquidacións de pólizas

100 Cheques de consultoría

para asesoramento en:

  • Reforma e acondicionamento
  • Escaparatismo e mercadotecnia visual
  • Comunicación comercial
  • Mercadotecnia dixital
  • Implantación do comercio electrónico
  • Innovación empresarial

Ata 600.000 € en subvencións

para investimentos e gasto corrente dedicado ao acondicionamento dos negocios, á innovación e á comunicación

A corrección afecta á documentación que teñen que presentar as persoas propostas coma beneficiarias (listaxe A) e ao anexo III, Modelo para achegar documentación en caso de resultar beneficiaria.

As bases dispoñibles nesta web son o texto consolidado. É dicir, xa integran as correccións realizadas.

O prazo de presentación de solicitudes para optar a estas tres liñas de axuda é de 20 días hábiles que se contan a partir do día seguinte ao da súa publicación no BOP (8 de maio de 2020). De acordo co establecido no artigo 29 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común, os termos e prazos obrigan tanto á Administración Pública coma ás persoas interesadas, polo que as solicitudes deberán presentarse dentro do prazo fixado polas bases reguladoras.

Para os efectos de garantir a igualdade entre todas as persoas interesadas, faise constar que o prazo de presentación de solicitudes comeza o primeiro día hábil seguinte á publicación das bases no BOP, é dicir, o luns 11 de maio.

As solicitudes presentadas con anterioridade a esa data teranse por non presentadas, de acordo co previsto no artigo 29 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Descarga as bases:

Bases da convocatoria de axudas para a reactivación económica do comercio local

Bases da convocatoria de axudas para a mellora e innovación do comercio local. Programa "Coidar para Mellorar"

Bases da convocatoria de concesión de cheques de consultoría de "Coidar para Mellorar": Axudas á innovación e mellora do comercio local

Preguntas frecuentes:

SECTORES DESTINATARIOS

As convocatorias de cheques de consultoría e de subvencións para a mellora e innovación están abertas a outras ramas de actividade, mantendo a prioridade para os establecementos comerciais incluídos no anexo I. É dicir, primeiro atenderanse as solicitudes de negocios incluídos nas epígrafes do anexo I e en segundo lugar outro tipo de negocios ata completar os fondos dispoñibles.

A convocatoria dedicada a gastos financeiros para a reactivación económica é exclusiva para as epígrafes do anexo I.

Están en preparación outras convocatorias de axudas para outros sectores que en breve se publicarán tamén.

É requisito que a sede da actividade á que se dirixe a axuda estea en Santiago de Compostela. Non é imprescindible que a sede social da empresa estea neste municipio.

FINALIDADE DAS AXUDAS

O conxunto das axudas significan un apoio amplo a calquera proceso de mellora ou adaptación, tanto que estea provocado polas circunstancias da crise sanitaria como pola necesidade ou o interese xeral en mellorar e modernizar o negocio.

Os cheques facilitan asesoramento para planificar as melloras en varios campos. As axudas á reactivación económica contribúen a sufragar gastos financeiros ocasionados pola crise. E, finalmente, as subvencións para a mellora e innovación abranguen investimentos en calquera necesidade física dos establecementos (obras de reforma ou acondicionamento) ou no seu equipamento (liña A) e, paralelamente, atenden os gastos correntes que se poidan producir para (re)posicionar o establecemento desde o punto da comunicación (liña B) ou como resultado de calquera proceso de adaptación ou mellora, incluídos os gastos de material ou organizativos que provoquen as novas medidas hixiénico-sanitarias (liña C).

PROCEDEMENTO

A publicación no boletín oficial da provincia da Coruña (BOP) marca o inicio do prazo, que é de 20 días hábiles.

As tres convocatorias dirixidas ao comercio foron publicadas o venres 8 de maio. Xa que logo, o prazo comeza a contar o luns 11 de maio.

As que se presenten antes de comezar ese prazo teranse por non presentadas.

O último día é o 8 de xuño.

O Concello de Santiago de Compostela está en fase de implantación do rexistro electrónico pero aínda non está operativo. Como en calquera outro momento, pode presentar a súa documentación por calquera dos modos indicados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común.

Suxerímoslle que utilice o rexistro electrónico do Estado que permite presentar documentos para a súa transmisión electrónica a outras administracións públicas (comunidades autónomas, entidades locais etc.) integradas no sistema de interconexión de rexistros:
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

Se non lle é posible presentar a documentación por ningún estes medios, pode contactar telefonicamente co Rexistro do Concello de Santiago de Compostela onde, logo de considerar o carácter de imprescindible e urxente da solicitude, lle indicarán o xeito de proceder. Teléfono de contacto: 981 543 122.

Lembre que se emprega un rexistro diferente ao do Concello, ten que enviar unha copia, xunto co xustificante, ao enderezo comercio@santiagodecompostela.gal (dentro do mesmo prazo).

Ademais de ler con detemento as bases completas da(s) axuda(s) que vaia solicitar, e de repasar estas preguntas frecuentes que quizais resolvan a dúbida, nesta mesma web está habilitado un formulario de correo electrónico para enviar calquera cuestión e tamén se indica o teléfono para consultas.

Facilítanse modelos en formato editable que pode descargar no seu ordenador e que pode ampliar ou modificar no necesario para recoller todos os datos que se requiren. O formato é unicamente orientativo.

Se a empresa resulta beneficiaria, de acordo cos criterios que indique a convocatoria, e existe algunha deficiencia na súa solicitude aparecerá indicado na resolución para que, no prazo de 10 días, a poida emendar e xuntar, ao mesmo tempo, a documentación xeral que se require. Se non o fai nese prazo, a súa solicitude decaerá.

Non. Esa documentación só é necesaria nas subvencións para mellora e innovación e unicamente terán que presentala as empresas que resulten beneficiarias, coma o resto da documentación complementaria que se recolle na base 9 da convocatoria.

Si é necesario cubrir a declaración que inclúen os modelos de solicitude.

CHEQUES DE CONSULTORÍA

Si. Son compatibles entre si.

No momento de solicitar esta axuda só é necesario presentar cuberto o formulario de solicitude, sen achegar ningún documento máis.

Só unha vez que se emita a resolución, aquelas empresas que resulten beneficiaras terán que presentar os documentos que acrediten a súa personalidade e a alta da actividade.

Nesta convocatoria inclúese só axudas en especie. É dicir, as persoas beneficiarias non reciben diñeiro senón un servizo de consultoría na modalidade ou modalidades en que resulten beneficiarias.

Este servizo consiste nun asesoramento experto que primeiro analizará a situación e despois formulará propostas para mellorala, contando coas circunstancias e as opinións das persoas que estean á fronte da empresa asesorada.

Este esquema de funcionamento é o mesmo para todas as modalidades (reformas e acondicionamento dos locais, escaparatismo, comunicación, mercadotecnia dixital, comercio electrónico ou innovación). En todos os casos dará como resultado un informe no que se recollan as conclusións da análise e as propostas priorizadas.

Si, o programa completo prevé as dúas fases -planificación e execución- e, por iso, inclúe os dous tipos de axuda: os cheques para planificar e as subvencións para executar.

Tendo en conta os prazos necesarios, o asesoramento que obteña como resultado desta convocatoria non vai estar rematado para solicitar unha das axudas que agora se publican pero o programa ten continuidade no tempo -leva xa varios exercicios- e é previsible que se volva ofrecer en exercicios posteriores, nos que poderá concorrer para lograr financiamento para as accións que vaia acometendo.

SUBVENCIÓNS PARA MELLORA E INNOVACIÓN

O importe que pode alcanzar é de 15.000 euros se concorre ás tres liñas de axuda, é dicir, o límite máximo é de 5.000 euros en cada una.

Debe ter en conta que a subvención nunca pode superar o 80% do gasto e tamén que a contía se vai fixar en función da puntuación que obteña o seu proxecto e a suma de todos os que soliciten. Para entendelo mellor, o valor da puntuación é proporcional á que alcance o conxunto das solicitudes.

É necesario presentar cuberta a solicitude (modelo II) e unha memoria que describa o proxecto que se pretenda desenvolver en cada unha das liñas que se solicite.

A convocatoria inclúe tres liñas (compatibles entre si) e detalla na base 3 os gastos que poden acollerse a ela, que terán que alcanzar o mínimo de 600 €.

A primeira (liña A) está dedicada a investimentos (gastos estruturais, que permanezan no establecemento durante un período longo, non consumibles) e as propias bases detallan varios exemplos: obras de reforma ou ampliación, illamento, climatización,  instalacións, mobiliario, colocación de elementos de protección física, equipos e maquinaria para a actividade da empresa, equipamento informático, licenzas de software…

A liña B, para accións de comunicación, inclúe os gastos que ocasione o deseño, a produción e a difusión de calquera actividade comunicativa e dos soportes que inclúa, sexa físicos ou dixitais, sempre que se realice en galego. A título de exemplo, non limitativo, teríamos a creación ou actualización da imaxe corporativa, rotulación do establecemento, campañas publicitarias para dar a coñecer o negocio, con motivo dalgún tipo de promoción ou outras, creación de webs, redes sociais, publicidade en medios tradicionais, eventos publicitarios…

Na liña C, de gastos correntes para adecuar os negocios ás novas necesidades, tanto ordinarias como extraordinarias pola crise da COVID-19, poden incluírse gastos de xestoría, honorarios doutros profesionais que asesoren o negocio, gastos de mantemento da presencia nas redes e tamén outros que resulten necesarios para adaptar os locais e que non sexan investimentos.

En ningún caso se subvenciona o IVE nin os impostos ás rendas persoais. Os orzamentos deberán diferenciar a base impoñible dos impostos e esta será a cantidade que se considere para os efectos da subvención.

En calquera das tres modalidades desta convocatoria de subvencións é necesario presentar unha memoria na que se expliquen as accións que se pretenden e orzamento detallado dos gastos que supoñen.

Trátase dun proxecto -que pode ser elaborado por algún especialista ou directamente polas persoas que rexen o negocio- onde se detalle da mellor maneira posible o que se pretende realizar (en que consiste, para que, como vai ser, a que afecta, que resultado se quere conseguir…) e se inclúa unha relación dos importes de gasto que se prevén, detallados por partidas e indicando a base e o IVE ou outros impostos (que non son subvencionables).

É conveniente repasar os criterios que se avalían para resolver a concesión co fin de telos en conta na elaboración da memoria e fornecer nela os datos necesarios para que sexan puntuados. Isto é especialmente importante no caso da liña B. Pode ver os criterios de avaliación 4ª.

AXUDAS PARA A REACTIVACIÓN ECONÓMICA

No momento de solicitar esta axuda só é necesario presentar cuberto o modelo do anexo II. Só unha vez resoltas haberá que completalo cos documentos que identifiquen a empresa, a actividade que realiza e o número de persoas que emprega e o contrato da póliza ou crédito.

É necesario presentar cuberto o anexo IV e acompañalo dun certificado bancario da titularidade da conta e dunha relación das cantidades pagadas en concepto de xuro ou liquidación, desagregada por meses, o tipo de operación e os xustificantes de pagamento co selo bancario orixinal.

Unicamente se esixe xustificar o importe da subvención concedida.

Non. Unicamente xuros e liquidacións de pólizas.

Non. Só son subvencionables as cantidades satisfeitas polos xuros.

Os seguros non son estritamente parte da póliza ou préstamos. Esta axuda diríxese a gastos de xuros ou liquidacións de pólizas efectivamente pagados.

Convocatoria pendente de resolución.

Prazo de presentación de solicitudes pechado.

Consultas e máis información

Podes facernos chegar as túas dúbidas chamando por teléfono en horario de 9.00 a 16.00 h ou enchendo o seguinte formulario de consulta.

Formulario de consulta