Información

A finalidade destas axudas é promover e reactivar a actividade local que permita manter a actividade económica, o emprego e a dimensión competitiva do sector do comercio para que poida afrontar as consecuencias derivadas do impacto xerado pola crise producida pola COVID-19.

PECHADAS AS ANTERIORES CONVOCATORIAS, OTORGÁRONSE 256.565,94 EUROS EN AXUDAS E 43 CHEQUES DE CONSULTORÍA.

NOVA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O RESCATE DO COMERCIO LOCAL DOTADA CON 600.000 EUROS

600.000 euros en axudas

para gasto corrente realizado entre o 1 de xaneiro de 2020 e o 30 de novembro de 2020

O prazo de presentación de solicitudes é desde o día seguinte á publicación no BOP ata o 15 de decembro. As solicitudes presentadas antes da apertura do prazo de presentación teranse por non presentadas.

Presentación obrigatoria por medios electrónicos.

Se presenta a solicitude a través da sede electrónica do Concello de Santiago,  escolla o trámite "Solicitude de subvención co código CS006A" dentro do catálogo de trámites dispoñible.

Preguntas frecuentes:

DESTINATARIOS

A presente convocatoria é exclusiva para as epígrafes do Anexo II desta convocatoria. O Concello convocou outras dúas convocatorias de axudas, na mesma liña e respecto os mesmos gastos subvencionables, pero dirixidas especificamente ao sector da restauración e hospedaxe e ás industrias culturais. Estas últimas poden consultarse en na web municipal www.santiagodecompostela.gal.

É requisito que a sede da actividade á que se dirixe a axuda estea ubicada en Santiago de Compostela. Non é imprescindible que a sede social da empresa estea neste concello.

Ademais dos requisitos aclarados nas dúas preguntas anteriores, é preciso que sufrira unha baixada de facturación igual ou superior ao 20% no período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 30 de setembro do ano 2020 respecto o mesmo período da anualidade anterior.

Todos os requisitos deben cumprirse ademais no momento da publicación da convocatoria no BOP.

TRIBUTO EN RÉXIME DE ESTIMACIÓN OBXECTIVA DE RENDEMENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Deberán acompañar declaracións trimestrais dos tres primeiros trimestres dos anos 2019 e 2020 (modelo 131) e declaración responsable do volume de facturación real, non estimada, correspondente aos referidos trimestres das anualidades 2019 e 2020.

Non será preciso xustificar este descenso na solicitude senón cando se proceda a cotexo documental.

FINALIDADE DAS AXUDAS

Con carácter xeral, consideraranse subvencionables os seguintes gastos correntes relacionados coa actividade empresarial realizados e efectivamente pagados desde o 1 de xaneiro de 2020 ata o 30 de novembro de 2020.

  • Alugueiros
  • Subministros: luz, auga e electricidade
  • Seguros de responsabilidade civil
  • Gastos de autónomos e seguros sociais
  • Nóminas de persoal contratado por conta allea (líquido a percibir) excluidas as retencións.
  • Xuros de hipotecas

O IVE nunca é subvencionable. Cando cubra o cadro correspondente á conta xustificativa simplificada deberá indicar os gastos sen IVE.

SOLICITUDES

As publicación no boletín oficial da provincia da Coruña (BOP) marca o inicio do prazo. O prazo ábrese o día seguinte á publicación no BOP.

As solicitudes que se presenten antes de comezar ese prazo teranse por non presentadas.

O último día de presentación é o 15 de decembro.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos, é dicir, deberán presentarse a través dun rexistro electrónico habilitado, sexa o do propio Concello de Santiago (sede.santiagodecompostela.gal) ou outros como o da Xunta de Galicia (sede.xunta.gal) ou do Estado (https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do)

As persoas físicas poderán solicitar axuda na Oficina de asistencia en materia de rexistro para o uso dos medios electrónicos. Para iso deberán pedir cita previa no teléfono 881 505 107. Recoméndase facelo con antelación suficiente.

Ao marxe do rexistro electrónico que escolla para a presentación da solicitude, deberá acompañar sempre o modelo formulario de solicitude que se achega con todos os campos obrigatorios cubertos.

Se presenta a solicitude a través da sede electrónica do Concello de Santiago (sede.santiagodecompostela.gal) escolla o trámite "Solicitude de subvención co código CS006A" dentro do catálogo de trámites dispoñible.

OUTRAS PREGUNTAS FRECUENTES

Non. Porque non cumpriría o requisito de sufrir unha baixada de facturación igual ou superior ao 20 por cento respecto á anualidade anterior.

Se o inicio da actividade é posterior ao 30 de setembro non podería en ningún caso pola mesma razón apuntada na pregunta anterior.

Se comezou a súa actividade con anterioridade ao 30 de setembro, si podería solicitala se cumpre co requisito da baixada en facturación recollida no parágrafo 3º da base 2º.

Nese caso deberá xustificar a suma das axudas concedidas en total para os mesmos gastos que xustifique.

Non. A contía subvencionable é a base impoñible, excluido o IVE e a retención.

Consultas e máis información

Podes facernos chegar as túas dúbidas enchendo o seguinte formulario de consulta.

Formulario de consulta